תקנון ותנאי שימוש באתר הביננו ע"ר

הסכמה לתקנון:

לפני השימוש באתר; יש לקרוא היטב ולהבין את תקנון השימוש באתר, שכן גלישה ואינטראקציה עם האתר מעידים על הסכמה לתנאים המפורטים בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, ושינויים כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם הפרסום באתר. יצוין כי התקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה, והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד. תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובתכניו בכל מחשב או מכשיר תקשורת וכן בכל רשת או אמצעי תקשורת.

שימוש באתר:

האתר מאפשר לכל אחד לגלוש ולאתר ללא צורך בהרשמה, עם זאת, האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום את הגישה לפי שיקול דעתו. זה עלול לקרות אם מידע שגוי מסופק בכוונה, אם נעשה שימוש באתר לפעילויות לא חוקיות או כדי שנחזה כך, אם תנאי השימוש מופרים, או אם המשתמש מפריע לתפקוד המוקד, או אם משתמש נוקט פעולות המונעות מאחרים להשתמש ב- אֲתַר.

סיוע ותמיכה נפשית:

העזרה הראשונה הנפשית במוקד השיבם אינה מהווה חוות דעת או עצה מקצועית, או תחליף להיוועצות ישירה עם איש מקצוע מתאים באשר לטיפול הנדרש.

השירות ניתנת חינם ללא עלות.

על המשתמשים בשירותי הסיוע:

  • לדעת כי משך השיחה היא עד 40 דקות, אנו משתדלים לאפשר מקום ופינה חמה לכולם. בשל עומס הפניות ניתן לשוחח איתנו פעם אחת ביום באחד משירותי הסיוע שלנו.
  • לשמור על שיח מכבד, גם במצבים של אי הסכמה.
  • לשמור על פרטיות המשתמשים, ועל האנונימיות.
  • להימנע מתכנים שאינם ראויים או פוגעניים או אינם הולמים את מדיניות רוח העמותה

משתמשים שלא יכבדו  את כללים אלו יוסרו ובמידת הצורך המשתמשים שפרסמו אותם ייחסמו.

הפונים רשאים לשמור על אנונימיות ולבחור את הפרטים שהם רוצים למסור.

על המוקדנים לשמור על האנונימיות שלהם ושל הפונה (חוץ ממקרים שהחוק מחייב אחרת) והם לא ימסרו פרטים על עצמם או על מוקדנים אחרים, לרבות ימים ושעות עבודה.

פרטי הפונים והשיחות לא ישמרו וכן גם מספרי הטלפון של הפונים יהיו חסויים גם מהמוקדנים

ביחד עם זאת יש לציין שמאגרי השיחות, ללא פרטים מזהים, משמשים לצרכי בקרה, מחקר וסטטיסטיקה, על מנת לייעל ולשפר את השירות ואת המענה המקצועי.

צוות היועצים אינם מחויבים בחובת סודיות מקצועית, אולם מדיניות שלנו המפורשת היא שלא לגלות או לפרסם את פניות המשתמשים וכל מידע הכלול בהן, ולהקפיד על אנונימיות ודיסקרטיות מירביים הן של המשתמש והן של אנשי צוות העונים, לפיכך, אינך נדרש/ת לגלות את זהותך לשם קבלת השירות, אולם אם בחרת לעשות כן, יהא זאת על אחריותך בלבד.

על אף זאת, עמותת הביננו שומרת בידה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לעשות שימוש במידע ולהעבירו לידי הרשויות המוסמכות באם: (1) נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי (2) יש בשימוש באתר משום פגיעה, אנשיה, רכושה (3) במקרי חירום שבהם אנשי המקצוע בעמותת הביננו מתרשמים כי נשקפת סכנה למשתמש (4) כנדרש על פי החוק.

אינדקס מטפלים:

באינדקס המטפלים של האתר מוצגים שירותים הניתנים על ידי מטפלים ואנשי מקצוע צד ג', שהלקוח או מקבל השירות מתקשרים איתם באחריותם הבלעדית. האתר, מנהליו, עובדיו או נציגיו לא יישאו באחריות לכל נזק, בין אם לגוף, לרכוש או אחר, הנובע מהשירותים שיתקבלו ממטפלים אלה המפורסמים. כמו כן, האתר לא יחליף או יישא באחריות מקצועית כלשהי לאופן מתן השירות של המטפלים, המקצועיות סוג הכשרה/ טיפול והיבטים נוספים הקשורים אליו. כל תביעה לפיצויים עקב נזק ישיר או עקיף הנובע מהשירות המתקבל, צריכה להיות מועברת על ידי הלקוח או הנמען ישירות למטפל.

עמותת הביננו והאתר מתפקד כמתווך בין מטופלים למטפלים, אך אינו צד להסכם החוזי ביניהם. תפקידו העיקרי הוא להקל על קשרים בין שני הצדדים ולשמש כפלטפורמה אינפורמטיבית. עם זאת, האתר אינו מציע את שירותי הטיפול המפורסמים על ידי המטפלים, כמו כן מחירי הטיפולים אותם מציע המטפל יקבעו על ידי המטפל, והאחריות לבדיקת המחיר חלה על המטופל בלבד. בשום מקרה, האתר לא יהיה מחויב כלפי הגולשים למחירים אותם הציע המטפל, והמטפל יהיה האחראי הבלעדי בעניין זה.

"האתר אינו מחויב, בשום אופן, לפרסם מגוון מטפלים ו/או תכנים. האתר רשאי לשנות בכל עת את מגוון המטפלים ו/או השירותים ו/או התכנים המוצגים ב- אתר, להחליפם, להקטין אותם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או הודעה מוקדמת. אופן הצגת המטפלים ו/או השירותים ו/או התכנים באתר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של האתר."

אחריות:

המידע והייעוץ באתר/ צא'ט/ מענה בדוא"ל/ טלפון וכו' אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי פורמלי פנים מול פנים ואין להסתמך על היעוץ והכוונה שלנו ללא התייעצות אישיות עם גורמי מקצוע פורמליים. האתר או העמותה אינם אחראי למהימנות המידע המתפרסם בו ולא יהיה אחראי לנזק כתוצאה מהסתמכות עליו.

מובהר בזאת כי השימוש בשירותי האתר הינם באחריות המשתמש בלבד. עמותת הביננו וכל האנשים הקשורים עימה לשם מתן השירותים נשוא תקנון זה, לא יישאו בכל אחריות לעניין כל נזק שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר ובשירותיו, והמשתמש מתחייב לפצות את מי מהנ"ל בגין תביעה משפטית ו/או הוצאה אחרת הנובעות כתוצאה משימוש המשתמש בשירותי האתר.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר עמותת הביננו זה הינה באחריותך המלאה בלבד. מערכת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מערכת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

פרסום:

לוח המודעות של האתר ישמש לפרסום מודעות הקשורות לבריאות הנפש, כגון מודעות למומחים, מטפלים, קורסים וסדנאות. האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום עבור פרסום מודעות אלו ואינו מחויב לשמור על מגוון מסוים שלהן. האתר יכול לשנות את המודעות המוצגות באתר בכל עת, ללא הודעה או אזהרה מוקדמת. לאתר יש שיקול דעת מלא לגבי אופן הצגת המודעות ומועמדים לפרסום מודעות אינם יכולים לטעון כל טענה או דרישה לגבי אופן ההצגה. חשוב לציין שאין לראות במודעות המוצגות באתר ערובה לתוצאות מסוימות. כל מידע או תוכן הקשורים לשירותי צד שלישי המוצגים באתר הינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים, והאתר אינו יכול לשאת באחריות לדיוק או לאיכות של מידע או שירות זה.

בוררות וסמכות שיפוט:

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או השימוש באתר נתונה לבין הדין הישר והטוב.

זכויות יוצרים:

הנך רשאי להשתמש באתר של עמותת הביננו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר עמותת הביננו, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

יצירת קשר:

הנהלת העמותה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@havinenu.com

הרשמה לסדנא

ההרשמה נסגרה

לפרטים על סדנאות נוספות ניתן להירשם בניוזליטר ונעדכן לקראת הסדנא החדשה

הרשמה למוקדנים ומוקדניות

הרשמה לגברים

הרשמה לנשים

לידיעתכם הסדנא כבר התקיימה
ניתן לעקוב כאן באתר לגבי סדנא נוספת לנשים